ОФСЕТНИЙ ПЛОСКИЙ ДРУК БЕЗ ЗВОЛОЖЕННЯ

Працюючи на друкарських машинах, друкар повинен постійно стежити за станом балансу «фарба — ЗР», що значно ускладнює об­слуговування машини. Проте наявність ЗР у друкарській машині створює певні переваги. Вода в ЗР знижує рівень статичної елект­рики, захищає від руйнування ГП, відіграє роль «мастила» між ци­ліндрами. Завдяки зволоженню можна друкувати також на паперах низьких сортів.

Недоліками зволоження є те, що розчин не завжди запобігає потраплянню на ПЕФ, емульгування фарби знижує якість зобра­ження. При зволоженні властивості паперу змінюються нерівно­мірно. «Розтягування» паперу погіршує суміщення. Поверхня крей­дованих паперів при зволоженні руйнується.

Звичайно, цих недоліків можна уникнути, якщо в друкуванні офсетним способом ліквідувати процес зволоження. Тоді забезпе­читься чіткість передачі растрових елементів, скоротиться процес налагодження і суміщення, спроститься весь друкарський процес, зменшаться відходи паперу.

Спосіб друкування без зволоження («сухий» офсет), запропоно­ваний у 1969 р. в Англії, був розвинений і дістав практичне засто­сування в С1ІІА. В основу цього способу закладено використання принципово нової ДФ, яка виготовляється, головним чином, на алюмінієвій пластині. Роль ДЕф відіграє поверхня алюмінію, а ПЕф покрито шаром силіконового каучуку, критичний поверхневий на­тяг якого менший від поверхневого натяту фарби і тому відштовхує (не змочує) її.

Друкарські форми за форматами, характером і якістю зобра­ження, техніко-економічними показниками не поступаються або й перевершують форми традиційного ОПД.

Для друкування використовують звичайні АРМ і рулонні ротаційні машини ОПД — з вимкненими ЗА.

Фарби для офсетного друку без зволоження характеризуються підвищеною адгезією до поверхні алюмінію на ДЕф та високою ко­гезією, шо запобігає переходу фарби на поверхню силіконового по­криття ПЕф Недоліком таких фарб поки що с висока вартість по­рівняно зі звичайними офсетними

Підвищена в’язкість фарб для друкування без зволоження при­зводить до нагрівання їх у машині при високих швидкостях і, як наслідок, в’язкість знижується, а це, у свою чергу, потребує засто­сування в машині холодильних установок.

При друкуванні повністю відпадає проблема балансу «фарба — ЗР», шо дає низку переваг:

• швидше досягається стабільність процесу друкування (як у високому способі друку) і зменшуються відходи паперу;

• зменшується кількість зугшнів машини;

• зменшується час регулювання подачі фарби, не треба регулю­вати ЗА;

• зникають негативні явища, пов’язані з деформацією паперу при його зволоженні;

• відсутнє емульгування фарби, а це дає змогу поліпшити оп­тичні характеристики відбитка (оптичну густину, друкування тов­стими шарами фарби), зняти проблему затінення форми.

Усі ці переваги ОПД без зволоження сприяють збільшенню об­сягів друкованої продукції. Зараз багато підприємств використову­ють офсетний друк без зволоження. Наприклад, тільки в Німеччині їх більше ніж 500.

Проте частка продукції офсетного друку без зволоження в за­гальному обсязі друкованої продукції досить мала. Це пояснюється низкою недоліків цього способу друку, а саме:

• підвищеною в’язкістю та липкістю фарби, що призводить до вищипування і пиління паперу:

• фарба є температурно нестабільною, має тенденцію до нако­пичення на валиках і ГП;

• відсутність води призводить до виникнення статичної елект­рики на формі та ГП;

• друкарська форма погано самоочищається;

• підвищеною чутливістю ПЕф до механічних пошкоджень.

Наявність у друкарських машинах системи підтримки необхід­них температурних параметрів ФА (див. рис. І на кольоровій вклей­ці) є доброю передумовою для освоєння та розвитку технології дру­кування офсетним способом без зволоження. Цьому сприяє також постійна цікавість до цього способу друку на ринку поліграфічних технологій, шо змушує провідні поліграфічні фірми невпинно вдо­сконалювати друкарське обладнання і розробляти нові матеріали.

Друкування офсетним способом без зволоження потребує ви­користання принципово нових фарб, здатних взаємодіяти тільки з ДЕф з виключенням прилипання пігментних частинок до поверхні пробільних ділянок. Структурно-механічні властивоті фарб мають бути підібрані так, щоб у процесі друкування тиражу виключити за­бруднення ДФ і вищипування паперу. Можливим е використання спеціальних фарб для друкування на невсмоктувальних матеріалах.

Для виготовлення форми можна застосовувати формні пластини «Тогау» (Positiv) і друкувати фарбами «BASF*, «К + Е», «NovaUess 210» на папері, а для друку на невсмоктувальних матеріалах використо­вувати фарби «BASF», «К + Е», «NovaUess 300». Нині випускаються усі види фарб, серед яких тріадні, пантонні, фолієві та ін.

Серед відомих варіантів виготовлення форм для О ГІД без зво­ложення фірма «Heidelberg» використовує спосіб лазерного «випі­кання», який успішно реалізований в технології цифрового друку.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.