Архивы рубрики ‘Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин’

ОФСЕТНИЙ ПЛОСКИЙ ДРУК БЕЗ ЗВОЛОЖЕННЯ

Працюючи на друкарських машинах, друкар повинен постійно стежити за станом балансу «фарба — ЗР», що значно ускладнює об­слуговування машини. Проте наявність ЗР у друкарській машині створює певні переваги. Вода в ЗР знижує рівень статичної елект­рики, захищає від руйнування ГП, відіграє роль «мастила» між ци­ліндрами. Завдяки зволоженню можна друкувати також на паперах низьких сортів. Недоліками зволоження […]

ЧИННИКИ ЯКОСТІ ДРУКУ

У чистому вигляді метали можуть мати гідрофільні та олеофіль — ні властивості, оскільки для них характерною є надмірна енергія поверхні. Під час взаємодії з киснем повітря, а також у водяних розчинах на металах утворюються оксидні та гідрооксидні плівки. На поверхні оксидованої плівки залежно від умов можуть сформу­ватися адсорбційні шари газів, води, полярних і неполярних моле­кул […]

Властивості друкарських фарб та їх вплив на якість відбитків

Липкість друкарських фарб. При відокремленні ЗМ від поверх­ні офсетного декеля на матеріал інтенсивно діють сили розтягуван­ня, які створюються адгезією фарби з поверхнею ГП. При розгалу­женні шару фарби виникають сили, що протидіють цьому процесу. Такий опір фарби розгалуженню і є липкістю. Підвищена липкість фарби може призвести до скручування хвостового краю відбитка при виведенні його на приймальний […]

Вплив фізико-хімічних властивостей задруковуваного матеріалу на якість вдбитків

Затінення. При друкуванні на деяких видах ЗМ, особливо крей­дованих, може виникати часткове забруднення фарбою пробільних елементів відбитка (ПЕв), яке називаєтья затіненням. Це явище ви­никає внаслідок того, що ЗР розчиняє деякі компоненти паперу, які через НВ переходять у ФА і змінюють фізико-хімічні власти­вості ПЕф. Внаслідок цього фарба частково накочується на ПЕф і перехо­дить на відбиток. Затінення […]

Причини забруднення відбитків і способи його усунення

При забрудненні частина фарбового шару, що не висохла, пе­реходить зі свіжонадрукованих відбитків на наступні внаслідок ти­ску відбитків, які лежать на приймальному стапелі зверху. Основними причинами забруднення є: • надмірна подача фарби; • погана всмоктувальна здатність ЗМ, зумовлена або високим ступенем його сатинування, або занадто тонким шаром крейди на його поверхні; • високий ступінь емульгування фарби. […]

ВПЛИВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ, ФАРБИ ТА ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЯКІСТЬ ДРУКУ Вплив розтягування задруковуваного матеріалу на точність суміщення фарб

При друкуванні на багатофарбових офсетних машинах випив на точність суміщення небажаного розтягування ЗМ внаслідок його зволоження незначний. У цих машинах ЗМ дуже короткий час кон­тактує із ЗР. Вимірювання відносної вологості паперу в стапелі надрукова­ної продукції показали, що при роботі на однофарбовій офсетній машині вологість зростає від 3 до 4 %, на двофарбовій — від 4 […]

ВПЛИВ ФАРБОВОГО І ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО АПА­РАТІВ ТА ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ, ФАРБИ І ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА МЕХАНІЗМ ПЕРЕХОДУ ФАРБИ ТА ЯКІСТЬ ДРУКУ ВПЛИВ ФАРБОВОГО ТА ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО АПАРАТІВ НА МЕХАНІЗМ ПЕРЕХОДУ ФАРБИ

Система регулювання подачі фарби. Зональне регулювання фар­бового ножа здійснюється за допомогою різного підтиску його ок­ремих ділянок (зон) до ДЦ. Відстань між ножем ДІД можна змінити не тільки прямим ре — іулюванням зональних гвинтів, а й бічним підтиском за допомогою сусідніх або навіть більш віддалених від ділянки гвинтів, що регу­люються. На рис. 6.1 показано дозувальні фарбові […]

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Можна виділити дві принципово різні групи ЗА контактні (рис. 5.7, а, б, г) та безконтактні (рис 5.7, в, д). Найбільшого засто­сування дістали контактні ЗА До них належать традиційні апарати З перервною і неперервною подачами розчину. Незважаючи на деякі недоліки (забруднення ЗР, спрацювання ДФ та ін.), контактні ЗА використовують завдяки простій конструкції та відсутності необ­хідності переривати […]

ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАЧІ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ В СУЧАСНИХ МАШИНАХ

Ускладнення процесів офсетного друку, пов’язані з необхідні­стю зволоження ДФ, а також намагання знайти правильні й ста­більні співвідношення при подачі фарби і ЗР мінімальними за тов­щиною шарами викликає підвищений інтерес до створення вдоско­налених ЗА. Удосконалення контактних систем зволоження відбувається в двох напрямах. Перший передбачає застосування засобів автомати­зації для забезпечення в умовах рециркуляції сталого складу ЗР, його […]

СПОВІЛЬНЕННЯ ВИСИХАННЯ ФАРБИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМУ РОЗТАШУВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ

У деяких випадках, наприклад таких, коли друкують у повтор­них прогонах на папері, задрукованому плашками, лаками, мета­лізованими фарбами, виникають проблеми з висиханням фарби на відбитку. В таких випадках сповільнене висихання фарби може бути пов’язане з тим, що на форму подається велика кількість ЗР, фарба сильно емульгує. Оскільки пори паперу закриті, поглинальна здатність волокон обмежена, що й […]