ВПЛИВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ, ФАРБИ ТА ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЯКІСТЬ ДРУКУ Вплив розтягування задруковуваного матеріалу на точність суміщення фарб

При друкуванні на багатофарбових офсетних машинах випив на точність суміщення небажаного розтягування ЗМ внаслідок його зволоження незначний. У цих машинах ЗМ дуже короткий час кон­тактує із ЗР.

Вимірювання відносної вологості паперу в стапелі надрукова­ної продукції показали, що при роботі на однофарбовій офсетній машині вологість зростає від 3 до 4 %, на двофарбовій — від 4 до 6 %, на чотирифарбовій — від 6 до 15%. Якщо волокно видовжу­ється до певної межі, яка тільки можлива, то видовження в серед­ньому становить 1 мм/м в напрямку, перпендикулярному до на­прямку волокон.

Труднощі, які виникають при суміщенні фарб на чотирифар­бовій офсетній машині, пояснюються, з одного боку, сприйманням ЗР папером, а з іншого — його механічним розтягуванням. Розтя­гування зволоженого паперу є наслідком його деформації під дією тангенціальних зусиль, які виникають у процесі друкування (рис. 6.6). Якщо несуміщеиня фарби в напрямку, перпендикулярному до на­прямку друкування, спостерігається з обох боків аркуша по краях захоплювачів, то видовження зволоженого паперу під дією ме­ханічних зусиль є основною причиною цього недоліку.

Внаслідок однобічного зволоження в офсетній машині при дру­куванні на вологостійких матеріалах може виникати хвилястість па-

ВПЛИВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ, ФАРБИ ТА ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЯКІСТЬ ДРУКУ Вплив розтягування задруковуваного матеріалу на точність суміщення фарб

Рис. 6.6. Схема механічних зусиль, які зумовлюють деформацію відбитка в зоні ДК

Перу або картону на краях стапеля при висиханні. Перенесений у малій кількості ЗР проникає тільки в поверхню ЗМ, що й призво­дить до його хвилястості. Проходячи через аркушевивідний при­стрій і знаходячись на приймальному стапелі, частина ЗР випаро­вується, внаслідок чого звільняється відповідне напруження, що призводить до скорочення волокон на поверхні. Це, у свою чергу, може зумовити появу напружень усередині аркуша, який втрачає плоскопаралельність. При цьому порушується суміщення фарби.

Якщо друкують великоформатні ілюстрації на друкарському папері малої маси, то однією з причин несуміщення може стати ли­пкість фарби. При цьому виникає хвилястість паперу в межах поля ілюстрації.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.