Типи лакувальних апаратів

Лак наноситься на поверхню відбитка у спеціальних лакуваль­них апаратах, які різняться конструктивним виконанням. Серед ба­гатьох таких апаратів можна виділити два типи, один з яких — із двома великими, інший — з камерним ракелем і растрованим (анілоксовим) валиком.

Двоваликовий лакувальний аппарат (рис. XII, див. кольорову вклейку) складається з лакувальної скриньки, заповненої лаком, дозувального 3 і накочувального 2 валиків, ФЦ 1 лакувальної секції та циліндра 4 із відбитком, що виконує функцію ДІД лакувальної секції. Залежно від виду ЗМ і типу використовуваного лаку регулю­вання його подачі здійснюється зміною частоти обертання дозу­вального валика або зміною зазору між дозувальним і накочуваль — ним валиками, що дає змогу збільшувати або зменшувати товщину шару лаку, який наноситься на ФЦ. Зазор між валиками регу­люється кроковим двигуном за командою з пульта керування. Всі операції, по в’язані з подачею лаку, коловим суміщенням ФЦ і змиванням робочих органів лакувальної секції, автоматизовано, а сам процес змивання організований з можливістю регенерації відходів та максимального екологічного захисту навколишнього се­редовища.

Подібний апарат має високу гнучкість при регулюванні товщи­ни лакування залежно від вбирних властивостей матеріалу, що дає можливість легко пристосовувати його до вимог акцидентного дру­ку. За допомогою такого апарата можна наносити товсті шари ла­ку, наприклад при друкуванні обкладинок для брошур і книжок. Витрати лаку становлять до 8 г/м2. При використанні високов’яз — ких лаків дозувальний валик може бути замінений на хромований растрований валик, режимом роботи якого керує система CP Tronic залежно від характеристики відбитка, що лакується. Товщина лаку автоматично контролюється ультразвуковим датчиком. Керування натиском пневмоциліндрів здійснюється через систему СРС за ана­логією з друкарськими секціями.

Камерний лакувальний апарат (рис. XIII, див. кольорову вклей-* ку) розташований в закритій камері 3, обмеженій двома ракелями, які взаємодіють з покритим керамікою растрованим валиком 2, що обертається і виконує одночасно функцію НВ, оскільки забезпечує подачу лаку на ФЦ І лакувальної секції. Кількість лаку, яка пода­ється, визначається об’ємом комірок растрованого валика, що від­повідає лініатурі растра. Залежно від характеру продукції вибира­ються потрібні за об’ємом комірки валики. Стандартний (середній) об’єм комірок валика, що постачається з машиною, становить 9 г/м* при лініатурі растра 80 ліній/см.

Перевага камерного ракеля очевидна, оскільки апарат цього типу забезпечує точне економічне дозування необхідної кількості лаку незалежно від швидкості роботи машини. Крім того, на пода­чу лаку не впливає зміна його в’язкості через висихання, тому шо цей апарат має закриту систему рециркуляції лаку. Колове й осьо­ве суміщення ФЦ лакувальної секції здійснюються через систему СРС-1 у межах 2 мм, завдяки чому забезпечуються швидке налаго­дження лакувального апарата та його корекція в режимі друку (рис. XIV, див. кольорову вклейку).

Для закріплення лакувальної форми використовуються універ­сальні закріплювальні пристрої, які дають змогу закріплювати як армоване ГП, так і фотополімерну форму.

Затискний пристрій має суміщувальні штифти, що дає можли­вість оперативно і точно закріпити форму для лакування. Крім ко­лового та осьового суміщення за допомогою затискних планок можна коректувати положення форми діагональним суміщенням.

Розроблені фірмою «Heidelberg» лакувальні апарати надійні в роботі та зручні в обслуговуванні. Натисненням на кнопку пульта керування лакувальний апарат переводиться із робочого режиму в режим автоматичного змивання, оперативно очищуючи не тільки форму, а й усю систему циркуляції лаку. Автоматичне очищення лакувального апарата здійснюється одночасно зі змиванням цилін­дрів ДА.

Фірма «Heidelberg» пропонує допоміжні пристрої й різноманіт­ні приладдя для ефективної роботи лакувальної секції, наприклад, пристрій для перемішування, який рекомендується передусім для пігментованих двокомпонентних лаків з тим, щоб виключити осі­дання мікроскопічних металевих компонентів.

Для підтримки погрібних температурних режимів і виключен­ня надмірного нагрівання під час роботи в лінії, а також для по­стійної підтримки необхідної в’язкості лаку пропонується охолоджу­вальний пристрій.

Для забезпечення стабільного процесу лакування істотне зна­чення має контроль в’язкості лаку, що да£ змогу регулювати та підтримувати потрібні значення температури.

Відомо, що ручне змивання камерного ракеля пов’язане з про­стоєм машини і потребує дотримання техніки безпеки під час про­мивання гострого ракеля. Фірма «ТЯЕЗи» (Данія) пропонує автомат ОК-609 ВіеП, який запобігає забрудненню камерного ракеля. Він має вигляд очисної головки, що здійснює зворотно-поступальний рух уздовж ФЦ лакувальної секції. При цьому із сопла при темпе­ратурі 50 °С розбризкується тонка водяна завіса, яка розчиняє час­тинки бруду й лаку на кромках форми, що оперативно видаляють­ся. Цей пристрій здатний працювати, не знижуючи продуктивності друкарської машини. Вбудована система фільтрації дає змогу по­вторно використовувати очисну речовину.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.