Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин

Ярема С. М., Мамут Б. Г.

Сьогодні у вітчизняній поліірафічній промисловості спостерігається процес технічного переоснащення підприємств. Це зумовлено багатьма фак­торами і, передусім, бурхливим прогресом техніки та технології, істотно підвищеними вимогами до якості друкованої продукції, а також збільшен­ням обсягів випуску друкованої реклами і пакувальних засобів, появою знач­ної кількості невеликих підприємств як спеціалізованих на певні види про­дукції, так і універсальних. Тільки сучасні техніка та технологія у поєднанні з новими методами управління виробництвом дають змогу підприємствам витримати конкуренцію і досягти успіху на ринку поліграфічних послуг.

Нині для підприємств, шо мають фінансові ресурси, не існує проблем у придбанні техніки. В Україну надходить у великій кількості широка номен­клатура поліграфічного обладнання, виготовленого зарубіжними фірмами.

Початок нинішнього століття у поліграфії знаменує великі зміни в усіх способах друку, особливо в офсетному плоскому та флексографічному, що посідають провідне місце у випуску друкованої продукції. Сучасний офсет­ний та флексографічний способи друку — це внеокомеханізовані й автома­тизовані способи, в яких більшість технологічних операцій (як у формних, так і в друкарському процесах) виконуються практично без утручання лю­дини або за її мінімальною участю.

Ринок друкованої продукції останнім часом невпинно та динамічно змінюється. Збільшується попит на багатокольорові високоякісні видання, випущені малими тиражами. Зросла також кількість виробників видавни­чої поліграфічної та пакувальної продукції.

У таких умовах зростають вимоги до якості друкованої продукції; во­ни частково компенсуються появою в Україні нових технологічних про­цесів, сучасного обладнання, нових досконалих поліграфічних матеріалів, потрібного програмного забезпечення комп’ютерних систем. Однак навіть професіоналу сьогодні нелегко розібратися у запропонованих зарубіжними виробниками та їхніми дистриб’юторами різноманітних технологіях, систе­мах, обладнанні, методах контролю, особливо за відсутності узагальнюваль — ної інформації.

Виходячи з цього, оновлення застарілої літератури з поліграфії є акту­альним питанням сьогодення.

Основними факторами створення сучасного поліграфічного обладнання як у формних, так і друкарських виробництвах є широке використання об­числювальної, лазерної, електронної та телевізійної техніки, автоматизованих систем підготовки машини до друку, що дають змогу виконувати автоматич­не налагодження вузлів і механізмів при зміні формату й товщини паперу. До цього слід додати ще такі фактори, як зменшення трудомісткості монтажу та демонтажу друкарських форм (ДФ), регулювання автоматизованих систем миття фарбових апаратів і циліндрів, а також системи сканування форм, які дають змогу видавати інформацію про потребу у фарбі для програмування ба­лансу фарби та води, систем автоматичного регулювання зволоження тощо.

Теоретичні й експериментальні дослідження технології, обладнання та матеріалів як класичних, так і спеціальних способів друку, проведені вчени­ми і винахідниками, яю працювали і працюють у ВАТ «Український науково — дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка» (УНДІПП їм. Т. Шевченка), ВАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» (УкрНДІСВД), Українській академії друкарства (УАД), а також у низці інших організацій, надали їм у нашій країні другого народження.

Ця книга е продовженням видання циклу спеціальної технічної літе­ратури для працівників і студентів видавничого поліграфічного комплексу України. Вона присвячена висвітленню конструкції фарбових апаратів (ФА) машнн високого, офсетного плоского, глибокого, флексоїрафічного тра­фаретного та спеціальних способів друку, зволожувальних апаратів (ЗА) су­часних офсетних машин-автоматів та лакувальних пристроїв друкарських машин. Розглянуто вплив фарбових і зволожувальних апаратів, а також ра­кельних пристроїв на механізм переходу фарби на ДФ і з неї на задруко — вуваний матеріал (ЗМ). Особливу увагу приділено огладу лакувальних при­строїв друкарських машин та процесу оздоблення друкованої продукції ла­куванням.

Процес контактного друкування складається з двох основних опера­цій: формування шару фарби на друкувальній поверхні та перенесення його на ЗМ. Перша операція виконується ФА а друга — друкарським апаратом (ДА) Оітгиматіьність їхніх параметрів і принципів побудови, якість виго­товлення та налагодження визначають якісні можливості друкарської ма­шини і, звичайно, якість продукції, що виготовляється на ній. Ці апарати істотно впливають на габаритні розміри машини, доступ до ДФ та зруч­ність її обслуговування, а також на продуктивність праці.

Фарбові апарати містять механізм з різною кінематикою руху і різни­ми видами приводів, складаються з великої кількості взаємозв’язаних кон­структивних елементів, які потребують високої точності налагодження та постійного контролю за їхнім станом під час експлуатації.

Зволожувальні апарати, що використовуються в офсетному плоскому друці (ОПД), істотно впливають на процес друкування і якість друку.

Лакувальні пристрої, які сьогодні використовуються безпосередньо як до­поміжні секції, розташовані за ДА в машинах офсетного, глибокого та флск — сографічнош друку й останнім часом в тамподрукарських машинах, дають можливість здобувати задруковані та полаковані відбитки при їх друкуванні.

Процес формування тонкого, рівномірного шару фарби на друкар­ській поверхні здійснюється в умовах складного напружено-деформовано — го стану як оболонок валиків, так і фарби. Механізм переходу останньої на ЗМ простий за описом, але на практиці залежить від багатьох факторів, які часто нелегко визначити та контролювати. Процес перенесення фарби при друкуванні тиражу може зазнавати коливань з різних причин, а в ОПД — від режиму зволоження, шо може призвести до відхилень під час друкуван­ня і погіршення якості друкованої продукції. Тому необхідно постійно контролювати цей процес та своєчасно вносити відповідні корективи. Пра­вильне діагностування причин і відповідне внесення коректив у процес друкування потребують високої кваліфікації друкаря.

Усе викладене потребує обізнаності фахівців поліграфії з конструк­ціями фарбових і зволожувальних апаратів, ракельних та лакувальних при­строїв, проблемами і перспективами поліпшення їх роботоздатності.

У цій книзі, яка є першим україномовним виданням, шо стосується фар­бових, зволожувальних апаратів, ракельних і лакувальних пристроїв друкар­ських машин різних способів друку, використано науково-технічну літературу та навчальні видання, узагальнено і підсумовано розробки галузевих науково — дослідних інститутів та закладів освіти, підприємств поліірафічного машинобу­дування. Використано також матеріали вітчизняних і міжнародних виставок, конференцій, семінарів та публікації журналів «Друкарство*, «Палітра друку», «Полиграфия», «Полиграфист и издатель», «Новости полиграфии», «Caracter», «Polygraph», «Polygraphika», «Druck Print», «Druckspigel», «Deutsch Drucker*. У деякі глави цієї книги включено матеріали підручників та навчаль­них посібників: Я. И. Чехман, В. Т. Сенкусь, Е. Г. Бирбаер «Печатные маши­ны» (М.: Книга, 1987); «Офсетные печатные машины / В. И. Штоляков, А. Ф. Федосеев, Л. Ф. Зирнзак,- М.: Изд-во МГУП, 1999 та ін.

Автори глибоко вдячні всім, хто надавав допомогу у процесі підготов­ки книги до друку, насамперед: Т. Б. Саенко, директору видавництва «Уні­верситет «Україна»; В. Ф. Хмелю — за фахове та літературне редагування; начальнику виробничого відділу ВАТ «Поліграфкнига» В. В. Лепесі, началь­нику цеху підготовки форм О. М. Олійнику, технологу Вишинській Л. А., Су­боті О. М., Мельниченко О. І,- за комп’ютерне складання, підготовку ори — гіналу-макета та технічне редагування; С. В. Данилову, О. В. Данилову, М. М. Ле- вицькій, H. М. Гмирі та А М. Яцун — за виготовлення кольорової вклейки.

Щиру вдячність за цінні поради і зауваження автори висловлюють ре­цензентам — зася. діячам науки і техніки України, дійсним членам Академії інженерних наук (АІН) України, д-рам техн. наук, професорам E. Т. Лаза — ренку і Я І. Чехману та д-ру техн. наук, проф. В. П. Тихонову.

Автори висловлюють щиру вдячність керівникам видавництв, поліграфіч­них підприємств та організацій, вищих закладів освіти за сприяння видан­ню цієї книги (перелік подано в алфавітному порядку):

Олександру Валентиновичу Данилову, президенту видавничого полігра­фічного центру «Такі справи»;

Юрію Миколайовичу Коровайченку, першому проректору Відкритого міжнародного університету розвитку людини (ВМУРоЛ) «Україна», канд. техн. наук, доц.;

Олександру Михайловичу Овчару, президенту ХК «Бліц-Інформ»;

Олегу Пилиповичу Поземку, першому заступнику Голови правління ВАТ «Поліграфкнига»;

Олександру Михайловичу Полуянову, генеральному директору фірми «Прес-сервіс» (Київ);

Михайлу Васильовичу Самбульському, голові правління ВАТ «Поліграф­книга» — колективного члена Відділення інженерної освіти, видавничої справи та поліграфії АІН Укра’іни;

Петру Михайловичу Таланчуку, засл. діячу науки і техніки України, пре­зиденту АІН України, дійсному члену академії педагогічних наук України, президенту ВМУРоЛ «Україна», д-ру техн. наук, проф.;

Юрію Олександровичу Шостачуку, директору представництва фірми «Гейдельберг Друкмашинен Остєвропа Фертрібс ГмбХ-Україна» (Київ).

Автори з вдячністю чекатимуть слушних пропозицій щодо змісту кни­ги, які просимо надсилати на адресу. 01071, м. Київ, вул. Хорива, 1-Г, ВМУРоЛ «Україна», вид-во «Університет «Україна».

АВ — анілоксовий валик

АРМ — аркушева ротаційна машина

ГП — гумотканинне полотно

ДА — друкарський апарат

ДЕ, — друкований елемент відбитка

ДЕф — друкувальний елемент форми

ДК — друкарський контакт

ДрЦ — друкарський циліндр

ДФ — друкарська форма

ДЦ — дукторний циліндр

ЕОМ — електронна обчислювальна машина

ЗА — зволожувальний апарат

ЗК — зона контакту

ЗМ — задруковуваний матеріал

ЗР — зволожувальний розчин

НВ — накочувальний валик • •

ОПД — офсетний плоский друк

ОЦ — офсетний циліндр

ПАР — поверхнево-активна речовина

ПЕ^ — пробільний елемент відбитка

ПЕф — пробільний елемент форми

УФ — ультрафіолетовий

ФА — фарбовий апарат

ФДМ — флексографїчна друкарська машина

ФС — фарбова скринька

ФІД — формний циліндр

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.