ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ

Щоб правильно оцінити взаємодію ЗР з офсетною формою і визначити ступінь його впливу на якість відбитків, необхідно вра­ховувати поверхневі явища, що виникають на межі поділу фаз в ОПД. Сучасні дослідження в цьому напрямі спрямовані головним чином на те, щоб знайти енергетичні критерії, які дають змогу пе­редбачити поведінку ДФ у процесі друкування і дати рекомендації щодо попереднього налагодження машини для різних комбінацій «форма — ЗР — фарба».

При розгляді поверхневих явищ в ОПД виділяють кілька фазових систем, а саме: олеофільний і гідрофільний шари на ДФ; ЗР; дру­карську фарбу; ГП і ЗМ. Характеристиками енергетичного стану по­верхні є: крайовий кут змочування, поверхневий натяг, робота адгезії.

Щоб повною мірою розкрити процеси, які проходять на ДФ при взаємодії зі ЗР і друкарською фарбою, слід розглянути харак­тер змочування твердих тіл рідинами (рис. 5.1).

Якщо внутрішні сили взаємодії рідини 1 більші, ніж сили вза­ємодії 1—2, то рідина слабко зчіплюється із сусідньою поверхнею 2 й утворюється куля. Якщо сили взаємодії 1—2 більші, ніж внутрішні сили рідини /, то вона розтікається в тонкий шар на твердій по­верхні 2, тобто змочує її.

Поверхневий натяг є мірою вільною енергії на поверхні поділу двох фаз і визначається як сила, що припадає на одиницю периме­тра поверхні.

ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ

Рис. 5.2. Визначення поверхневого натягу рідини методом відриву кільця: маса про­тиваги Р відповідає силі, якою вимірю­вальне кільце притримується поверхнею рідини

Рис. 5.1. До розгляду змочування твердого тіла рідиною

подпись: 
рис. 5.1. до розгляду змочування твердого тіла рідиною
ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУПоверхневий натяг може визначатися методом відриву кільця (рис. 5.2) і становить, наприклад, для ртуті (рис. 5.3, а) 426 мН/м, для води 72,8 мН/м, для гліцерину 63,4 мН/м, для ізопропілового спирту (рис. 5.3, б) 25 мН/м. Ртуть має дуже високий поверхневий натяг і тому малу змочуваність порівняно з ізопропіловим спиртом.

ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ

Рис. 5.3. Поверхневий натяг ртуті (о), коли крайовий кут більший за 90% та ізопро — пілового спирту (б), коли низький поверхневий натяг, малий крайовий кут, добра

Змочуваність

Змочуваність оцінюється крайовим кутом, який утворюється дотичною до краплі рідини на досліджуваній поверхні (див. рис. 5.3). При різному поверхневому натязі форма краплі різна. Чим менше крайовий кут, тим більша змочуваність. За Юнгом кут змочування твердого тіла рідиною визначається з рівняння

°р. т = °г. тсо5 а-

Звідси

Г. р

Де оГІ — поверхневий натяг на межі поділу «газ — тверде тіло»; а.

Рт

По-

Поверхневий натяг на межі поділу «рідина — тверде тіло»; огр верхневий натяг на межі поділу «газ — рідина»; а — крайовий кут змочування.

Згідно з рівнянням Юнга, крайовий кут, або його косинус, за­лежить від молекулярної природи поверхні поділу і не залежить від розміру краплі. Значення крайового кута, або cos, є кількісною оцін­кою змочуваності рідини.

Якщо вільна поверхнева енергія на межі поділу «тверде тіло — газ» більша, ніж на межі поділу «тверде тіло — рідина», то тверде тіло змочується цією рідиною. Тоді а < 90°, a cos а > 0. При а = 0 і cos а = 1 відбувається повне змочування рідиною твердого тіла.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.