НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ СУЧАСНИХ МАШИН ВИСОКОГО ТА ОФСЕТНОГО СПОСОБІВ ДРУКУ

У сучасних друкарських машинах (особливо — офсетного дру­ку) застосовуються ФА, спроектовані за допомогою обчислюваль­ної техніки. Наприклад, у ФА офсетної друкарської машини «Пла­нета — Варимат* (рис. 2.19, а) ДЦ має індивідуальний привід з регу­льованою частотою обертання. Крім того, для ДФ з незначною ча­сткою фарби можливе регулювання загальної її подачі зміною ви­соти передавального валика при ДЦ.

Три розкочувальних циліндри, що взаємодіють з НВ, мають індивідуальний привід. Це дає змогу друкарю встановлювати окре­мо як їх осьове переміїцення, так і фазове положення руху розко­чування відносно друкарського зображення.

Фарбовим апаратом можна керувати за допомогою кількох програм (друкування тиражу, змивання валиків та ін.). Програма «Друкування тиражу* передбачає після вимикання машини відве­дення НВ від ДФ і поділ усіх потоків фарби, що запобігає надалі коливанням товщини фарбового шару. Під час друкування всі ва­лики ФА знаходяться у сполученні (рис. 2.19, б).

Про те, як правильно встановлювати фарбові НВ і регулювати їх положення на різних друкарських машинах, описується у відпо­відних інструкціях з обслуговування цих машин.

Рис. 2.19. Схема ФА офсетної друкарської машини «Планета-Варимат» (о) та різне керування ним (б—д)

Основні положення, пов’язані з установленням фарбових НВ, і найхарактерніші утруднення, що виникають під час друкування че­рез неправильне їх установлення, пояснюються нижче.

Накочування фарби на ДФ особливо помітно змінюється, коли фарбові НВ встановлені неправильно відносно розкочувальних ци­ліндрів. Це може призвести до полошіння і затінення на відбитку, а також до передчасного спрацювання та витирання як ДФ, так і НВ.

Фарбові НВ встановлені правильно відносно розкочувальних циліндрів тоді, коли вони без фарби при якомога слабкому притис­ненні до розкочувального циліндра можуть повертатися при обер­танні його вручну. В процесі переходу фарби з одного валика на інший при правильно відрегульованому притисненні до розкочу­вального циліндра і нормальному контакті з ДФ фарбовий шар розділюється приблизно навпіл.

Фарбовий НВ при занадто сильному притисненні в місці кон­такту з нещільно натягнутою на ФЦ формою і позаду цієї ділянки витіснює з неї шар ЗР. Форма зішліфовується валиком, мікрогео — метрія її поверхні і фізико-хімічні властивості швидко змінюються. Шорстка поверхня ДФ при підвищеному притисненні до неї НВ та під дією ЗР руйнується і з часом її краї починають затінювати.

Фарбовий НВ, приставлений до розкочувального циліндра з більшим, ніж потрібно, притисненням, передає при контакті з підви­щеною ділянкою ДФ сильний удар на розкочувальний циліндр і навіть підіймає його з опори. Встановлений таким чином фарбовий НВ діє як гальмо при різниці лінійних швидкостей точок на поверх­нях розкочувального циліндра та ДФ. Розкочувальний циліндр, що швидко обертається, прискорює, а той, який обертається поволі, галь­мує рух НВ, встановленого з надмірним притисненням до форми.

Фарбовий НВ, установлений занадто далеко від розкочувально­го циліндра, дістає недостатню кількість фарби. Під час роботи ма­шини таке його неправильне встановлення можна визначити за по­явою на ньому глянцевої ділянки. Тому, якщо НВ знаходиться на­зовні, друкар може легко побачити цей дефект і ліквідувати його.

Якщо ж установлений таким чином валик є невидимим друка­рю, то своєчасно побачити висихання фарби на ньому неможливо. При змиванні з поверхні такого валика засохлої фарби він очи­щається не повністю, і при наступній роботі ділянка з висохлою на ньому фарбою визначається за появою білих точок на відбитку.

При друкуванні зображень, схильних до шаблонування фарби, ФА має швидко на це реагувати. Шаблонування (в офсетному спо­собі друку) — це поява смуг на відбитках, зумовлена взаємодією ша­ру фарби малої товщини на НВ із ЗР.

У цьому разі використовується програма друкування тиражу з компенсувальними валиками (рис. 2.19, в), які вирівнюють фарбо­ву плівку. При налагодженні ФА всі потоки фарби сполучені між собою (рис. 2.19, г). Змивання ФА виконується за невеликий час. Цьому сприяє встановлення ракельного пристрою безпосередньо на машині (рис. 2.19, д).

Для дистанційного регулювання положення гвинтів місцевого налагодження ФА і кроку ДЦ застосовується система «Варіоконт — роль» (рис. 2.20). Вона забезпечує швидку підготовку машини до дру­ку, зменшує кількість макулатури, гарантує стабільність якості друку і полегшує обслуговування машини. Система містить такі пристрої:

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ СУЧАСНИХ МАШИН ВИСОКОГО ТА ОФСЕТНОГО СПОСОБІВ ДРУКУ

1. УМв — пристрій для зчитування з ДФ інформації про зо­нальний розподіл друкувальних і пробільних елементів.

2. ЁвР — пульт дистанційного керування (обладнаний кольоро­вим екраном).

3. ОМО — кольоровій денситометр для визначення якості друку.

Пристрій УіуЮ оптикоелектронним способом вимірює частку

Друкувальної поверхні на формній пластині, автоматично перелічує ці значення на крок переставлення регулювальних гвинтів ФА і за­писує результат на магнітній стрічці. Здобуті дані можуть бути відтворені на дисплеї у вигляді діаграми або видані на друк у ви­гляді протоколу.

Касета є носієм інформації для пульта дистанційного керуван­ня БвР, через який здійснюється автоматичне регулювання ФА за здобутими даними. Програму можна використовувати при повтор­них тиражах.

Схему приводу для регулювання одного із гвинтів місцевого на­лагодження ФА зображено на рис. 2.21.

Гвинт регулюється через синхронний двигун І, що працює в кроковому режимі. Двигун завдяки зубчастій передачі приводить в обертання гвинт регулювання 5, який діє на двоплечий важіль 4. Положення останнього визначає зазор між фарбовим ножем 2 і ДЦ 3. Зворотна сигналізація про дійсне положення гвинта 5 здійснюється через прецизійний потенціометр 6, зв’язаний цим гвинтом із зуб­частою передачею. Діапазон регулювання гвинта — 100 кроків, що відповідає куту 275,29°.

На рис. III (див. кольорову вклейку) показано принципову схе­му ФА аркушевої офсетної друкарської машини «КВА-каркІа 72К» з однопотоковою подачею фарби до передньої групи НВ.

Кілька зарубіжних фірм розробили і впровадили новітні систе­ми керування подачею фарби. Так, для досягнення максимальної продуктивності фірма «МАМ-Яоіаші» запропонувала концепцію

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ СУЧАСНИХ МАШИН ВИСОКОГО ТА ОФСЕТНОГО СПОСОБІВ ДРУКУ

Рис. 2.21. Схема приводу для регулювання гвинта місцевого налагодження ФА офсетної друкарської машини

Електронного керування виробничими процесами РЕСОМ з об’єд­нанням різних підрозділів друкарні в один виробничий банк даних. Вона дає змогу централізовано, на робочій станції ТРР («Technical Press Preparation»), здійснювати підготовку даних для проходження замовлення на багатьох друкарських машинах відразу.

Машини «Roland» 300, 700, 900 з пультом керування «РЕСОМ Press-Center» мають автоматичні системи керування зонами подачі фарби, за допомогою яких можна досягти високої якості друку.

Для швидкого налагодження машини потрібні точні дані про попереднє настроювання подачі фарби. їх можна дістати зі скане­ра ДФ EPS, із додрукарських пристроїв або з бази даних раніше ви­конаних замовлень. За допомогою станції ТРР і локальної мережі, зв’язаної зі сканером EPS, або з додрукарських пристроїв через інтерфейс РРІ («РЕСОМ Prepress Interface») інформація подається на пульт у режимі «in-line». Завдяки високій точності попередньо­го встановлення параметрів ФА необхідна лише невелика корекція подачі фарби. Цифрова передача даних дає змогу з пульта «РЕСОМ Press-Center» одночасно налагоджувати зони подачі фарби всіх дру­карських секцій. Таке налагодження ФА виводить машини за най — коротший час на якісний друк при мінімумі відходів.

Якщо сканер EPS не зв’язаний з машиною, то використову­ються магнітні картки «JobCard». Розміром з кредитну картку і з відповідним пристроєм зчитування, вони є новим типом накопичу — вача даних на машинах «Roland» 200, 300, 700 і 900. На кожній картці «JobCard» можуть бути записані дані попереднього налагод­ження зон передачі фарби для всього замовлення. їх упровадження дає багато переваг: дані замовлень швидко записуються і зчитують­ся. Завдяки невеликим розмірам з ними легше працювати і прості­ше архівувати. Вони дешевші від касет, їхня стійкість досягає 100 тис. циклів записування—зчитування.

Новими доповненнями до пульта «РЕСОМ Press-Center* є ав­томатичне налагодження подачі фарби при зміні замовлення, LCS — стабілізація балансу «вода-фарба» і режим швидкого старту, які до­помагають друкарю зменшити макулатурні відходи.

Для досягнення стабільної якості друку машини «MAN-Roland» мають систему автоматичного регулювання подачі фарби «Roland CCI*, всі функції якої інтегровано в пульт цифрового керування «РЕСОМ Press-Center» Денситометр також розташований на пульті керування, тому можна приєднуватися до локальної мережі РЕСОМ.

В акцидентному друці з невеликими тиражами при використанні восьмифарбових машин для двобічного друкування пульт CCI виправ­довує себе завдяки великому спектру та його швидкодії. CCI автоматич­но за пробним відбитком вимірює і регулює оптичну густину фарбн під час налагодження машини та друкування тиражу. Високочутливий ден­ситометр визначає відхилення оптичної густини, які людське око вже не сприймає, а подача фарби регулюється після підтвердження друка­рем. CCI фіксує якість друку, оскільки дані вимірювань протоколюють­ся. У базі даних зберігається інформація про 5000 раніше виконаних за­мовлень. Не потрібно ніяких касет для записування нових даних. При виготовленні поточного тиражу можна підготувати до друку наступні за­мовлення. Система «Roland CCI» дає змогу при регулюваннях постійно порівнювати нові дані з попередніми. Програма автоматично оі ітмізує регулювання індивідуально для кожної друкованої зони.

Четверте покоління пристроїв для вимірювання оптичної густи­ни фарби на CCI забезпечує нові можливості: нова вимірювальна головка дає змогу здійснювати вимірювання контрольної шкали за­вширшки 4 мм, що на 33 % скорочує витрати паперу на контрольні шкали. При швидкості друку 15 тис. аркушів/год через машину про­ходять 4 аркуші/с. Новий пристрій CCI вимірює комплектну кон­трольну шкалу аркуша розмірами 74х 104 см менш як за 14 с і відо­бражає на екрані монітора відхилення в кольорі. Коригування фар­бових ножів усіх друкарських секцій займає 4 с. Це означає, що CCI менш як за 18 с визначає й усуває відхилення в кольорі.

Економічною альтернативою CCI є «Roland Multi CCI» — варі­ант автоматичного регулювання подачі фарби, за допомогою якого можна денситометрично регулювати її на кількох машинах.

Висока вартість ЗМ у пакувальній промисловості стимулювала створення фірмою «MAN-Roland» системи «Multi CCI 2D» з двоко- ординатною денситометрією, що дає змогу розташовувати конт­рольні шкали в будь-якому місці ЗМ.

Система «Multi CCI» забезпечує вимірювання оптичної густини у будь-якій точці відбитка. Вимірювальна головка, аналогічна головці пульта CCI, переміщується не тільки горизонтально, а й вертикально по поверхні відбитка і може проводити вимірювання у будь-якій його точці, навіть безпосередньо на заливних або растрових плашках, а кон­трольні шкали чи їх відрізки можна розташовувати між сюжетами або на місцях склеювання. Система «Multi CCI 2D» може також вимірю­вати шкали на головній, хвостовій кромці відбитка чи в його середи­ні. Під час вимірювань вимірювальна головка з діафрагмою всього 1,5×1,5 мм безконтактно «плаває» над контрольним аркушем зі швид­кістю 200 мм/с, не пошкоджуючи надруковане зображення. При переміщенні над відбитком система «Muпti CCI 2D» сама підбирає найбільш оптимальний і короткий шлях вимірювальної головки до раніше визначених місць вимірювання. При цьому паперовий ар­куш міцно утримується на поверхні контрольного стола вакуумом.

Систему вмонтовано в окремий пульт, що постачається у двох варіантах форматів 74×104 і 100×140 см. До нього можуть приєдну­ватися для автоматичних вимірів і регулювань до восьми машин. Можливий контроль якості на машинах, не приєднаних до систе­ми «Multi CCI 2D».

Локальна мережа РЕСОМ дає змогу не тільки приєднати до центрального вимірювального пульта багато машин, а й централізо­вано опрацьовувати дані вимірів з усіх машин.

При друкуванні замовлення з використанням сучасних вимірю­вальних і регулювальних пристроїв автоматично надходить велика кількість даних. Вони перетворюють ці дані та видають об’єктивну інформацію, наприклад: коли з’явилися відхилення оптичних пара­метрів і як швидко їх коригували; коли і як часто беруть пробні арку­ші; чи лежать відхилення насиченості друку в межах допуску; чи виникають відхилення насиченості по всій ширині друку або лише в окремих зонах подачі фарби.

Для користувачів системою «Roland CCI» є дві програми пере­творення даних. Результати можуть виводитися на екран монітора або на кольоровий принтер. Гістограми у цій системі відображають розгорнуті для всього тиражу відхилення оптичних параметрів дру­ку. Спеціальна програма «Звіт CCI» забезпечує збирання всіх про­токольних даних і виведення їх на кольоровий принтер.

В останніх конструкціях друкарських машин фарбові валики підіймаються, проходячи над виїмкою ФЦ, а потім плавно опуска­ються на форму. ФА оснащуються пристроями для переміщування фарби в скриньку з метою підтримання постійної її в’язкості, а також пристроями для їх механічного змивання. Більшість машин мають механізми для вмикання ФА (підіймання НВ, припинення подачі фарби зупином ДЦ) в разі вимикання машини з деякої причини.

Фірма «Heidelberg» на машині GTO-52 на виставці «Drupa-95» вперше продемонструвала ФА з фарбовим ножем, розділеним лазе­ром на зони. Вільно рухаючись, пелюстки дукторного ножа виклю­чають перехідні ділянки між сусідніми фарбовими зонами і забез­печують повне відкриття однієї зони при повному закритті сусід­ньої. Інша новинка ФА — не гвинтове, а важільне регулювання зон, що наочніше показує друкарю, наскільки ця зона відкрита. Новий ФА (рис. IV, див. кольорову вклейку) забезпечує швидке і точне ре­гулювання подачі фарби. Розділений лазером на консольні смуги дукторний ніж дає змогу точно, без побічних явищ дозувати фар­бу за допомогою обладнаних шкалками важельків й установлених сегментів для 16 фарбових зон. ФА машин GTO з 16 валиками має акумулюючу здатність, яка в 6,5 раза перевищує максимальну пло­щу задруковуваної поверхні, забезпечуючи надійну якість друку.

На рис. V (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд ФА машини «Speedmaster 74» фірми «Heidelberg», а на рис. VI — за­гальний вигляд фарбового та зволожувального апаратів офсетної друкарської машини «Ryobi 622 PFH».

Нині в газетному виробництві у розвинених країнах викорис­товують такі технологічні схеми:

• флексографічний друк з м’якоеластичних фотополімерних форм із застосуванням ФА з AB і ракелем, фарб на водяній основі;

• анілоксовий офсетний друк з офсетних ДФ із застосуванням проміжного елемента гумотканинного полотна (ГП), ФА з AB і ра­келем та одного або двох НВ;

• анілоксовий високий друк із застосуванням фотополімерних форм, АВ, ракеля і НВ.

Згідно з цим існує дві тенденції створення машин для друку га­зет: конструювання нових спеціалізованих друкарських машин і вмонтовування анілоксових систем в уже існуючі машини високо­го та офсетного способів друку.

Середина 80-х років XX ст. характеризувалася початком упрова­дження за рубежем флексоїрафічного друку в газетне виробництво. Останнім часом поліграфісти США, Італії, Франції та інших країн досягли значних успіхів у галузі флексографічного друку щоденних газет. Це пояснюється економічними перевагами й екологічністю цього способу друку, науково-технічним прогресом у галузі формних і друкарських процесів флексографічного способу. При переведенні випуску газет з високого та офсетного способів друку на флексогра — фічний капітальні вкладення скорочуються на 50…70%, використан­ня електроенергії — на 20…35%. На 2…3% меншою стає собівартість продукції (головним чином завдяки малим витратам на підготовку обладнання до роботи). Перевагами ФДМ є: менша металоємність, нижча вартість порівняно з машинами високого та офсетного спо­собів друку (від ЗО до 70%), менші відходи паперу в макулатуру (при чотирифарбовому друці 1—2% проти 7… 15% при офсетному і 4—7% при високому), кращі умови праці завдяки зменшенню шуму.

Нині, крім названих вище фірм, анілоксову технологію жив­лення ДФ фарбою впровадили при модернізації та виготовленні нових машин високого й офсетного способів друку такі країни, як Японія, Німеччина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Росія.

Так, у галузі чотирифарбового анілоксового офсетного газетно­го друку фірма «Koenig &Bauer-Albert» (КВА) займає сьогодні про­відне місце у світі з продажу в Європі та США друкарських секцій з анілоксовою технологією живлення фарбою. Техніка короткофар — бових анілоксових апаратів, запропонована для всіх газетних ма­шин, відповідає поширеним у всьому світі вимогам, щоб машини для друкування газет були зручнішими в обслуговуванні й еконо­мічними. Відпадає необхідність у регулювальних гвинтах подачі фарби з дорогими електронними системами їх регулювання. Дру­кар може повністю зосередитись на ЗА, суміщенні тощо. Сьогодні програма поставок ролевих ротаційних машин для газетного друку

З анілоксовою технологією живлення ДФ фарбою фірми КВА вклю­чає такі машини:

• для офсетного друку — «КВА Аиілокс Джорнал» (максималь­на швидкість 35 тис. об/год); «КВА Анілокс-Експрес» (максималь­на швидкість — 35 тис. об/год); «КВА Анілокс-Командер» (макси­мальна швидкість — 40 тис. об/год);

• для високого друку — «КВА Анілокс-Кур’єр» (максимальна швидкість — 40 тис. об/год); «КВА Флексо-Кур’єр» (максимальна швидкість така сама).

На рис. 2.22 показано схеми ДА та камерного анілоксового ФА газетної ротаційної машини «Anilox-Ofiset» фірми КВА (Німеччина).

Фірма КВА зайняла також провідні позиції в техніці флексо — графічного газетного друку і високого друку «Анілокс«. Так, у дру­карнях, що друкують лондонську газету «Гардіан» і швейцарську «Нойе Цюрхер Цайтунг», установлено найбільші у світі ротаційні машини високого друку «Анілокс» типу «КВА Анілокс-Кур’єр». Во­ни досить економічно виконують високоякісний чотирифарбовий друк великими тиражами при мінімальних відходах паперу.

У 1992 р. вперше у світі на флексографічних ротаційних маши­нах «КВА Флексо-Кур’єр» було одночасно виготовлено чотирифар­бовий додаток на крейдованому папері з газетою в чотири фарби на некрейдованому папері.

В акціонерному товаристві «Конструкторско-производствен — ный центр Полиграфмаш» (Росія) (колишнє Рибінське СКВ ВО »Полиграфмаш») у 1994 р. ці системи були впроваджені в рулонних ротаційних машинах для друкування анілоксо-офсетним способом типів ПОГ 60, ПОГ 64, ПОК 222-75 і ПОК 108

У табл. 1 показано зв’язок між кількістю елементів у ФА та призначенням АРМ ОПД.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ СУЧАСНИХ МАШИН ВИСОКОГО ТА ОФСЕТНОГО СПОСОБІВ ДРУКУ

Рис. 2.22. Схеми ДА (о) та камерного анілоксового ФА (б) газетної ротаційної машини «АпіІох-ОІГжи фірми КВА (Німеччина):

І — фарбовий насос; 2 — ФС; З — фарбовий трубопровід; 4 — АВ; 5 — фарбовий какочувальиий цшіївдр; б — фарбові НВ; 7-ФЦ; 8-011

Фірма — виробник

Країна

Марка машини

Призначення (за формулюванням проспекту)

Формат,

Мм

Принцип

Роботи

ЖИВИЛЬНОЇ

Групи

Кількість валиків і циліндрів УФА,

UJT.

Кількість НВ, шт.

Кількість потоків фарби в накочу — вальній групі

Наявність автомата —

Эо займы

Системи

Змивання

Наявність

Іигомаги-

Зованнеї

Системи

Попе­

Реднього

Налаго-

Доения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«AK1YAWA*

Японія

«Bestechx40*

Високоякісна продукція

720×1020

Класичний

28

4

2

+

Те саме

Те саме

«Bestechx32*

Те саме

585×820

Те саме

28

4

2

+

— в —

— « —

«Bestecbx28*

— « —

520×720

28

4

2

+

«HEIDELBERG*

Німеччина

«Speedmaeter 102*

Високоякісна кольорова продукція

Різноманітив продукція

720×1020

— « —

22

4

2

+

+

«KOMORI*

Японія

«Lilhrone 26/28*

520×720

Плівковий

22

4

2

+

«HEIDELBERG»

Німеччина

«Speedmaaer 74*

Високоякісний різноманітний друк

520×740

Класичний

22

4

2

+

Те саме

Те саме

«S-OrTset*

Швидкий

Високоякісний друк

720×1020

Те саме

21

4

2

+

+

-«-

«Speedmaster CD*

Друкування на пакувальних матеріалах

720×1020

— « —

21

4

2

+

*

«HASHIMOTO*

Японія

«Impabe 26*

Високоякісна продукція

508×660

— « —

21

4

2

+

«SAKURA1*

Те саме

«Oliver-2102EPH*

Кольорова продукція

720×1030

Плівковий

21

4

2

Те саме

— « —

«Oliver-272 Ell*

Високоякісна кольорова продукція Оперативний друк

520×720

Те саме

21

4

2

«RYOBI»

«Ryobi3302M*

450×340

Класичний

21

4

2

«SAKURAl»

«01iver-466EDli*

Кольорова продукція

483×660

Плівковий

19

4

2

«RYOBl>

«Ryobi 520*

Високоякісний кольоровий друк

365×520

Класичний

19

4

2

«SAKURAl*

— * —

«01iver-258EJI*

Кольорова продукція

450×580

Плівковий

19

4

2

«HAMADA*

RS34MVS34M

Одно* і багатофарбовий різноманітний друк

450×340

Те саме

19

3

2

«RYOBi*

— « —

«Ryobi 660*

Високоякісний друк

508×660

Класичний

19

4

2

«KBA-Planeta AG*

Німеччина

«Varimat M*

Багатофарбовий друк на жерсті

1000×1200

Плівковий

19

4

2

+

«ADAST*

Чехія

«Dominant 7×5*

Високоякісна продукція

485×660

Класичний

19

3

2

DST

Те саме

« Polly*

Те саме

485×660

Те саме

19

4

2

+

+

*MAN-Roland*

Німеччина

«Roland 800*

Великоформатна акцидентна та пакувальна продукція

1200×1600

— * —

18

4

2

+

+

«SAKURAО*

Японія

«01iveT-58Elb

Кольорова продукція

450×580

Плівковий

18

4

2

«KBA-Planrta AG»

Німеччина

«Rapida 72*

Кольорова різноманітна продукція

520×720

Класичний

17

5

1

+

~ — — ■ — — — —

Продовження табл, 1

2

3

4

5

Б

7

8

9

10

И

Те саме

Те саме

«Varimat 127*

Великоформатна високо­якісна акцидентна і пакувальна продукція

1200×1620

Те саме

17

4

2

+

«HEIDELBERG*

— « —

«Speedmaster 52*

Високоякісна багато — фарбова продукція

370×520

— « —

17

4

2

+

T

«MULTIGRAPH

MACHINERYCO*

Індія

«Shiva 66*

Високоякісна продукція

520×660

Плівковий

17

4

2

+

T

«HASHIMOTO*

Японія

«Impulse 22*

Те саме

400×560

17

4

«HAMADA*

Те саме

H-234

Багатофарбова різноманітна продукція

450×340

Класичний

17

3

2

+

«HASHIMOTO*

— « —

«Impulse 20*

Високоякісна продукція

365×520

17

4

«РЫБИНСК-

ПОЛИГРАФМАШ*

Росія

50M

Багатофарбова

Продукція

560×760

Класичний

16

4

1

«RYOBI»

Японія

«Ryobi 510*

Однофарбовнй друк

365×510

Те саме

16

3

2

F*

«MAN-Roland*

Німеччина

«Roland 900*

Великоформатна акцидентна і пакувальна продукція

1000×1400

Плівковий

16

4

2

+

+

«KOMORI*

Японія

«Sprint 11 26/28*

Різноманітна продукція

508×660

Те саме

16

4

2

+

«MAN-Roland»

Німеччина

«Roland 700*

Акцидентна пакувальна і спеціальна продукція

720×1040

— « —

16

4

2

+

+

Те саме «RYOBI*

Те саме Японія

«Roland 300* «Ryobi 512H*

Різноманітна продукція Двофарбовий друк

530×740

365*520

— « — Класичний

16

16

4

3

2

2

+

+

«KBA-Planeta AG*

Німеччина

«Rapida 105*

Друкування комерційної та пакувальної продукції

720×1050

Те саме

16

5

1

«HEIDELBERG*

Те саме

GTO 52

Різноманітна продукція

360×520

— * —

16

4

2

«ГГЕК GRAPH Dt*

США

«Itek 3980*

Високоякісна кольорова продукція

438×330

16

3

"

«RYOB!*

Японія

«Ryobi 3304H*

Багатофарбовий оперативний друк

450×340

Класичний

16

3

2

«HAMADA»

Те саме

C248

Високоякісна кольорова продукція

365×480

Те саме

15

3

2

Те саме

— « —

C48

Високоякісна продукція

365×480

Плівковий

15

3

2

«TO KYOAIRCRAFT INSTRUMENTS*

— « —

«Toko R2*

Виконання растрових і пляшкових робіт

470×340

15

3

+

«HAMADA*

— «•

RS34MVS34M

Одно — і багатофарбовий різноманітний друк

470×340

Плівковий

15

3

2

«MAN’Roland»

Німеччина

«Roland 200*

Універсальне

Застосування

520×740

Те саме

15

І

2

T

+

■#• 1 II

1 і 1 1 1 1 + 1 • 1 1 1 1 ‘ 1 1

О

1 + 1

1 4-114-11 114-11

ОС,

‘Л it n m

« «4 М N « «П Пг< го ГЧ ГІМ М М М «S

T-

VI Vi ті — ■* 1

14

14

14

13

13

12

12

11

11

II

11

11

10

10

10

9

9

Vo

Класичний

Плівковий

Плівковий

Класичний

Плівковий

Класичний

Плівковий

Класичний Те саме

Класичний Те саме

Is 5 9 RS S8 S S S S 8 8 S? 3 £ § З

— vj Г1 m «it» П r> IS W ч* ^ VI ГЬ rtw N м п п

££ Л ё £ё Аё £ <5 si Ъ ё£ ё А Аё 4 £ £ £ РІ S 5 SS 8Я І S S 5 SS 8 9 Я« 8 S S 3

Різноманітна продукція Оперативний якісний друк

Високоякісна кольорова продукція

Виконання кольорових робіт

Високоякісна продукція Високоякісна продукція малими тиражами Високоякісна продукція Кольорова різноманітна продукція

Високопродуктивний високоякісний друк Оперативна растрова продукція Малоформатна універсальна продукція Малотиражна високоякісна продукція Безмежні формуляри Одно — і багатофарбова різноманітна продукція Оперативний текстовий друк

Одно — і багатофарбова бланкова продукція Те саме Однофарбова різноманітна продукція Однофарбова бланкова продукція

Виконання штрихових і плашкових робіт Однофарбовий оперативний друк Комерційна продукція

3 $ § Б. о = 1 й

Ц|1<1 М,1« 8 І І * !

Її!; а л 11111 f „ і» 11 ї і

І9 ї § II £І 1 * 4 2§ Ч § Іо £ Ч 9

«S

Те саме Японія

США

Японія

Т» м. і.

Німеччина

Японія

Німеччина

Те саме

Японія

Німеччина

Те саме

Англія

Японія

Чехія

Японія

Те саме Японія

Англія

Японія

Те саме

Корея

Ч їй

3 U £•

Х> .* a: w

Е§ у і«- g

Ї Ss3

«і шшпип»

•MAN-Roland*

THAMADA*

«КВА-Planeta AG»

«HEIDELBERG»

«ТО KYOAi RCRAFT

INSTRUMENTS*

•HEIDELBERG*

Те саме

«HAMADA*

Те саме

«AD AST*

«HAMADA»

Те саме — t —

«TOKYOAJ RCRAFT

INSTRUMENTS»

«RYOBI*

•DOOSAN MACHINERY CO*

Закінчення тайі 1

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.