ТЕРМОСТАТУ8АННЯ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ

Для створення та підтримки стаціонарного режиму роботи ФА протягом усієї тривалості друкування тиражу друкарські машини можуть бути додатково оснащені системою термостатування. Ця система підтримує необхідний сталий температурний режим усього ФА. Практика показала, що підвищення швидкості роботи АРМ істотно впливає на температурний режим ФА

Механічна робота сил тертя при колових та осьових зсувах контактуючих валиків і циліндрів під час розкочування фарби зу­мовлює значне підвищення температури їхньої зовнішньої оболон­ки, що призводить до нагрівання розкочувальних циліндрів і ДФ. Зміна температурного режиму впливає на реологічні властиво­сті фарби, і це призводить до зміни її в’язкості, плинності та лип­кості. Це впливає не тільки на якість розкочування фарбового шару, а й на процес накочування фарби на форму і перенесення її на ЗМ.

На рис. І (див. кольорову вклейку) показано зміну температур­ного режиму ФА, а саме: температури розкочувальних циліндрів і форми залежно від тривалості друкування тиражу. Температура ДФ з початку друкування тиражу в 25 тис. аркушів підвищується май­же на 15 °С (крива 2), а температура розкочувального. циліндра — більш як на 20 °С (крива І).

При таких перепадах температури неможливо забезпечити ста­більну якість друку протягом друкування тиражу, шо призведе до претензій з боку замовника.

Для стабілізації температурного режиму ФА передбачено систе­му термостатування, яка забезпечує примусову подачу розчину зі спеціальними екологічно чистими домішками всередину дукторно — го та розкочувального циліндрів. Термостатуючий розчин, цирку­люючи всередині оболонок циліндрів, створює необхідний темпе­ратурний режим, регулювання якого забезпечує система СРС, за­програмована на підтримку його в діапазоні 28…32 °С як найбільш благоприемного для роботи ФА.

На рис. II (див. кольорову вклеііку) показано схему подачі тер — мостатучого розчину у ФА. Подібна система не тільки забезпечує необхідний тепловий режим ФА під час роботи друкарської маши­ни, а й дає змогу підготувати його до друкування тиражу розігріван­ням в умовах холодного приміщення, для чого в початковий мо­мент подається рідина підвищеної температури. Природно, що си­стема термостатування потребує додаткових витрат для придбання і розміщення спеціального обладнання, здатного здійснювати при­мусову циркуляцію розчину всередині виконавчих механізмів з од­ночасною фільтрацією його і прокачуванням через блок термоста­тування. Цей блок для машин середнього і великого форматів мо­же бути виконаний у вигляді шафи, де розміщуються необхідні вуз­ли. При цьому в ній може бути розміщено ще й систему підтрим­ки температурного режиму ЗА.

Використання для керування роботою ФА системи СРС дає можливість оперативно їх налагоджувати на друкування тиражу, діагностувати та контролювати їхню роботу. Система СРС забезпе­чує стабільне функціонування ФА незалежно від швидкості роботи друкарської машини завдяки компенсації швидкісного режиму жи­вильної групи.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.