ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ФАРБОВОГО АПАРАТА АРКУШЕВОЇ ОФСЕТНОЇ МАШИНИ

Донедавна для характеристики ФА використовували лише тех­нологічні критерії. До речі, поняття технологічної ефективності ФА класиками-теоретиками друкарського процесу трактується по-різ — ному. Наприклад, у 60-х роках XX ст. П. А. Попрядухін вважав, шо це є сукупністю коефіцієнтів розкочування, накочування, акумулю — ючої здатності та кількості контактних зон. У 70-х роках М. Г. Мо­розов ФА пропонував оцінювати за рівномірністю товщини шару фарби, який подається на ДФ. У 80-х роках А. А. Тюрін рекомен­дував такі основні показники, за якими можна оцінювати і порів­нювати ФА:

• кількість валиків і циліндрів, що характеризує число зон поділу фарби і ступінь складності конструкції;

• показник, який пов’язаний із фарбомісткістю та інерційні — стю, тобто тривалістю перехідних процесів;

• рівномірність фарбового шару на формі (відношення між мі­німальною і максимальною товщинами);

• стабільність подачі шару фарби;

• коефіцієнт, що характеризує частку енергопотреб ФА у за­гальній енергопотребі машини.

На сьогоднішньому етапі розвитку поліграфічного машинобу­дування в сучасних економічних умовах повнішою є оцінка ФА за такими групами показників.

1 Організаційно-технічні:

• зручність обслуговування — ступінь автоматизації обслугову­ючих операцій (змивання старої фарби, чищення бічних стінок ма­шини, мащення, виймання старих і встановлення нових валиків, їх регулювання і фіксація), висота розміщення ФА, наявність незахи — щених небезпечних зон;

• оснащення інструментарієм і його універсальність, оператив­ність одержання довідки з проблематичних питань;

• зручність виконання технологічних операцій — інформацій — ність реєстраторів, розміщення і функціональність засобів керуван­ня різними режимами ФА, наявність підсилювальних засобів;

• період між технічним обслуговуванням, його потреба у мате­ріалах, контрольно-вимірювальних засобах і орієнтовна тривалість;

• звукові та температурні поля роботи ФА, їх динаміка і керо­ваність.

2.Економічні:

• обсяг енергоспоживання;

• вартість матеріалів і замінних елементів конструкції та термі­ни їх служби.

З Технологічні характеристики роботи:

• статичні;

• динамічні.

Нагромаджені за останні роки результати досліджень ФА дають змогу внести певні доповнення до критеріїв їхніх технологічних ха­рактеристик.

Наприклад, для оцінювання якості роботи ФА можна рекомен­дувати застосування коефіцієнта використання ФЦ. З результатів досліджень відомо, що залежність амплітуди і кроку накочування фарби зменшується при великих значеннях коефіцієнта викори­стання. На це акцентує фірма КВА, яка вказує, зокрема, що в ма­шині «Яаріс1а-72» максимально використовується площа ФЦ. Коли у технічному паспорті друкарського обладнання не вказується від­соток використання кола ФЦ, то його можна легко знайти за діа­метром ФЦ та шириною ДФ.

Важливими для якісного накочування фарби є поверневі харак­теристики циліндрів і валиків ФА Усі фірми-виробники друкарсь­кого устаткування цьому приділяють особливу увагу — на поверхню металевих циліндрів наносять матеріал, який є спорідненим до дру­карської фарби.

Фарбомісткість ФА визначається відношенням суми довжин кіл валиків до максимальної довжини зображення в напрямку дру­кування.

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ФАРБОВОГО АПАРАТА АРКУШЕВОЇ ОФСЕТНОЇ МАШИНИ

Відсоток »икористамм« кола ФЦ

подпись: відсоток »икористамм« кола фц

В*оото« подочі фарби ИШСОмумл*ИОЮ групою

подпись: в*оото« подочі фарби ишсомумл*иою групою

Рис. 2.17. Вплив коефіцієнта перенесення фарби на амплітуду і крок її накочування

подпись: рис. 2.17. вплив коефіцієнта перенесення фарби на амплітуду і крок її накочування

Рис. 2.16. Вплив коефіцієнта використання форми на якість накочування фарби

подпись: рис. 2.16. вплив коефіцієнта використання форми на якість накочування фарбиНе менш показовим критерієм для ФА є коефіцієнт подачі фарби. Цікавим є те, що мала амплітуда спостерігається при незна­чних коефіцієнтах подачі фарби (рис. 2.16 і 2.17).

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.