ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Оздоблення друкованої продукції лакуванням було відоме дав­но. Лакування надає продукції глянцю й одночасно захищає її від зовнішнього діяння. Це дуже важливо при виготовленні пакуваль­ної продукції у вигляді картонних коробок, які повинні мати при­вабливий вигляд для покупця, одночасно виконуючи захисні функ­ції при зберіганні та транспортуванні продукції.

Відомо, що якість відтворення друкованого зображення зале­жить від багатьох факторів і, як показала практика, істотно зале­жить від кількості фарб, нанесених на відбиток. Один і той самий сюжет можна віддрукувати в чотири, шість, сім фарб. Кольорові ха­рактеристики багатофарбового відбитка, глибина кольорового тону, його чистота будуть на користь семифарбового варіанта. Психолгію сприйняття кольору німецькі фахівці перевірили простим експери­ментом, віддрукувавши упаковку одного й того ж самого соку в чо­тири і шість фарб. Упаковки соку були виставлені на продаж і зна­ходилися поруч на піддонах. Дуже швидко покупці розібрали шес — тифарбові упаковки, хоча сік був усюди однаковий. Суб’єктивне зорове сприйняття кольору вимагає від поліграфістів використання технології багатофарбового друку з лакуванням на виході, для чого треба мати відповідне друкарське обладнання.

Зовсім недавно операція лакування виконувалася в друкарнях окремо від друкарської машини на спеціальних дільницях, а сьо­годні вона здійснюється у самій машині, що істотно скорочує ви­робничий цикл виготовлення високоякісної друкованої продукції. Принцип секційної побудови дає можливість включити до складу багатофарбових АРМ лакувальну і сушильну секції, забезпечивши в цьому разі максимальну ступінь готовності друкованої продукції.

Багатофарбові машини багатьох фірм-виробників можуть ком­плектуватися однією або двома секціями лакування. З урахуванням агрегатування лакувальні апарати будуть за принципом модульно­го універсального виконання з коротким шляхом подачі лаку, щоб зменшити вірогідність його висихання, і з можливістю викорис­тання різних типів лаку. Залежно від вимог замовника та характе­ру продукції лак може наноситися вибірково, тобто в окремих місцях, або по всій площі аркуша (суцільне лакування). Вибіркове лакування здійснюється спеціальною фотополімерною формою на жорсткій або еластичній основі, яку закріплюють у затискних планках ФЦ лакувальної секції. Це лакування дає змогу виділити або відтінити у рекламних цілях деякі найпривабливіші сюжети в друкованій продукції. Для суцільного лакування використову­ються офсетні ГП, алюмінієві пластини або спеціальні гумові по­лотна.

Застосування лакувальних секцій у складі друкарської машини автоматично потребує використання сушильних пристроїв для закрі­плення лакованої поверхні відбитка перед приймальним пристроєм.

Раніше для нанесення лаків, особливо дисперсійних, викорис­товували ЗА однієї з друкарських секцій офсетної машини. Ос­таннім часом усе частіше застосовують спеціальні лакувальні засо­би в офсетній машині, які розташовують за друкарськими секці­ями, що дає змогу здобувати задруковані та полаковані відбитки за один прохід аркуша. У цьому разі відносно короткий час виготов­лення підвищує конкурентноспроміжність полакованого відбитка. В офсетних машинах використовують друкарські лаки, дисперсійні та фотоотверджувальні, тобто УФ лаки.

Форми для лакування. Сьогодні для лакування відбитків на АРМ ОПД застосовують як офсетне ГП, так і флексографічні ДФ Для лакування цілої поверхні аркуша можна використовувати ГП, яке з боку має бути забезпечене затискними планками, що потег — шують його встановлення на лакувальному циліндрі.

Для вибіркового лакування застосовують ГП з затискними планками, в потрібних місцях якого вирізають недрукувальні ділян­ки. Для цієї мети найкраще підходить спеціальне багатошарове ГП з компресійним шаром, в якому вирізають тільки верхній шар по­лотна. Останнім часом цю роботу’ виконують за допомогою спеціальних витинальних плотерів, якими керує комп’ютер.

Флексографічні форми порівняно з ГП дають змогу значно точ­ніше лакувати окремі ділянки продукції. Ці форми можна вигото­вити з фотополімерних водовимивних й органорозчинних пластин.

Можна також виготовити їх із пластин, в яких вирізають певні елементи за допомогою плотера, яким керує комп’ютер. Фірма ВАБР розробила спеціальні фотополімерні пластини Иуіосоаі для втотовлення форм із метою продукції в офсетних машинах (табл. 5). Товщина пластин для безпосереднього лакування становить 1,16 мм, а для посереднього — 0,65 мм.

Флексографічні пластини мають поліефірні або алюмінієві ос­нови. Алюмінієва основа має більшу стабільність параметрів і є стііікішою до розтягу під час натягу в копіювальній установці та в офсетній машині. їх треба застосовувати там, де висуваються високі вимоги до суміщення фарб.

При використанні пластин без основи або на поліестерній ос­нові слід пам’ятати, що зміна параметрів форми залежить не тіль­ки від стабільності основи, а й від натяіу пластини в копіювальній установці та на лакувальному циліндрі.

Роздільна здатність пластин, шо вимиваються водою, напри­клад Иуіосоаі І_ЛУ і ЬХУА, нині ще є нижчою, ніж пластин які

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

45 *С

Рис. І. Зміна температурного режиму ФА залежно від тривалості друкування тиражу

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. III. Принципова схема ФА аркушевої офсетної дру­карської машини «KBA-Rapida 72 К» з однопотоковою по­дачею фарби до передньої групи накочувальних валиків

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. IV. Загальний вигляд ФА аркушевої офсетної дру­карської машини GTO-52 фірми «Heidelberg»

З

Рис. V. Загальний вигляд ФА машини «Speedmaster 74» фірми «Heidelberg»

подпись: рис. v. загальний вигляд фа машини «speedmaster 74» фірми «heidelberg»

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. VI, Загальний вигляд фарбового та зволожувального апаратів офсетної друкарської машини «ИУОВІ 622 РРН»

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

А б

Рис. VII. Клубочки макромолекул: а — перед твердінням, б — після твердіння

— затверділий розчинник

І І — вільний розчинник. — розмір клубочків

(приблизно 0,1. .0,01 мкм)

— субстанція, що утворює ланцюги

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Друк на другому боці стикається лише з фоновим зворотом

подпись: 
друк на другому боці стикається лише з фоновим зворотом
Модель 1

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Задруковані місця другого боку стикаються лише з незадрукованими місцями першого боку

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИЛакування друку

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Не 3‘ЯВЛЯЕТЬСЯ жодних ефектів ПІСЛЯ лакування тиражу на другому боці

Не видно жодного небажаного ефекту після лакування другого боку

Модель 2

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Друк другого боку (фоновий зворот) Друк першого боку

подпись: друк другого боку (фоновий зворот) друк першого боку

Шар друкарського паку

подпись: шар друкарського пакуДрук першого боку переходить на наступний аркуш, тобто з являється ефект матування або глянце теля лакування надрукованої продукті

Рис. IX. Ефекти матування та глянцю друкованої продукції

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Продукти

Розкладу

Оліфи

подпись: продукти
розкладу
оліфи
ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИА

В

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

100%

90

80

70

60

50

40

ЗО

20

10

подпись: 100%
90
80
70
60
50
40
зо
20
10
Рис. X. Способи, при яких можуть з’явитися (а) або не з’явитися ефекти глянцю (б), та схема появи матових ефектів у заглиблених місцях (в)

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

100%

90

80

70

60

50

40

ЗО

20

10

Діапазон випромімювзння

300 320 340 360 380400420 440 460 480 500 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Довжина хвилі, нм Довжина хвилі, нм

А б

Рис. XI Гістограми випромінювання ртутної лампи з йодом галію (а) та з галогеном заліза (б)

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XIII. Камерний лакувальний апарат

Рис. XIV Суміщення лакувального апарата

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XVI. Варіант зворотного процесу лакування друкованої продукції

Рис XVII Варіант установлення лакувальних апаратів камерного типу в машині «Бреесітазіег Сй 102 + ІЛ/І_»

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XVIII. Сушильні блоки ІЧ-ви промінювання

Рис. XIX. Варіант стандартного приймально-вивідного пристрою

Рис. XX. Варіант поздовжного приймально-вивідного пристрою

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXII. Пристрій для вимірювання температур приймального стапеля

подпись: рис. xxii. пристрій для вимірювання температур приймального стапеляРис. XXI. Сушильний блок із системою охолодження

2 з

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXIII. Лакувальний механізм «ВіІЦ-іоїег Н»:

Картон/Папір

подпись: 
картон/папір
1 — лакувальний валик; 2 — проміжний валик; 3 — ДЦ 4 —ФЦ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

О

Ґ

Рис. XXIV. Лакувальний механізм «Steinemann Uvimat Combi»- 1 — ДЦ; 2, 3 — лакувальна пара

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

4

Рис. XXV. Лакувальний механізм «ВіІІІіоІег Каїїотаї»: 1 — передавальний валик; 2 — ДрЦ; З — ДЦ;

4 — притискний валик

1 2 З

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXVI. Зволожувально-лакувальна секція «АІсоїог» 1,5— НВ; 2 — передавальний валик; 3 — ДЦ;

4 — розтиральний валик; 6 — ФЦ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXVII. Зволожувально-лакувальна секція фірми «Heidelberg«:

1— НВ; 2 — дозувальний валик; 3 — ДЦ;

4 — розтиральний валик; 5 — ФЦ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXVIII. Зволожувально-лакувальна секція «Яоіапгі — тайс» фірми «МАМ-ЯоІапгі»:

/ — дозувальний валик; 2 — розтиральний валик;

З — НВ; 4 — ДрЦ; 5 — ФЦ

UK.

4

Рис. XXIX. Зволожувально-лакувальна секція «Epic Coater»

1 — подавальний валик;

2 — розтиральний валик;

3 ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ— ДЦ; 4 — ФЦ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXX. Принципова схема (а) та загальний вигляд (б) лакувального апарата з двома валиками машини «ЯоІапсІ — 700» фірми «МАМ-РоІапсі»

Рис XXXIV. Лакувальна секція з комірковим ракелем маши­ни «ІЗарісІа 104» фірми «КВА-РІапеїа».

1 — ФР; 2 — ракельна комірка; З — АВ; 4 — лакувальний валик

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXXV. Система напрямних у сушильній секції фірми «Heidelberg»:

1 — захоплення; 2 — завихрення повітря;

З — полірована жерсть; 4 — сопло

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Рис. XXXVIII. Загальний вигляд універсальної лакувальної секції машини «ІЗарісІа 74»

Вимиваються розчинниками. Натомість гідрофільний характер пла­стин. що вимиваються водою, зменшує здатність перебивання фар­би (при лакуванні «мокре по мокрому»). Тому рекомендується засто­совувати їх для лакування за допомогою дисперсійних лаків. Тоді лакувальну форму можна довше використовувати без миття. Крім то­го, ці пластини не потребують процесу доекспонування

Таблиця 5 Фотополімсрні пластини, розроблені фірмою BASF

Назва тастини

Основа

Вимивний розчин

Лак

Nylocoat L

Поліестер

Із розчинником

Із метале ви ми пігментам н

Nylocoat LA

Алюміній

Те саме

Те саме

Nylocoal LW

Поліестер

Водяний

Дисперсійнии

Nylocoat LWA

Алюміній

Те саме

Те саме

Nviocoal LUV

Поліестер

УФ

Nylocoat LUVA

Алюміній

— « —

Те саме

Nyiocoal LC

Поліестер

Для вирізування

Будь-який

Пластини Nylocoat L і LA особливо рекомендуються для лаку­вання за допомогою дисперсійних лаків на водяній основі з мета­левими пігментами. Проте вони не рекомендуються для лакування за допомогою звичайних дисперсійних лаків, оскільки відносно швидко змішуються на ДФ шар фарби (при лакуванні «мокре по мокрому») і шар лаку.

Пластини Nylocoat LC (з ділянками, вирізаними плотером) ре­комендуються для лакування відносно простих фрагментів відбит­ків за допомогою дисперсійних лаків, оскільки при їх застосуванні не відбувається відкладання фарби і лаку на ДФ.

Для оброблення сво’іх пластин фірма BASF пропонує такі пристрої:

• цифровий експонувальний пристрій Nylocoat RB 455 L з трьо­ма рівними змінними циліндрами діаметром 270, 300 і 450 мм, на яких фотополімерна пластина експонується у вигнутій формі. При­стрій застосовується для пластин з максимальними розмірами 1300×1470 мм;

• експонувальні пристрої Nylocoat FHI/FIYonH експонування пластин максимального формату 920×1200 мм або 1250×1600 мм;

• проявна машина Nylocoat DW 135 для проявлення пластин LW, LWA, LUV та LUVA завширшки до 1350 мм;

• проявна машина Nylocoat VF (VF1V) для проявлення пластин L та LA максимального формату 920×1200 мм або 1270×1600 мм;

• сушильна машина Nylocoat (FIV) для сушіння пластин фор­мату 920×1200 мм або 1250×1600 мм.

Технологія виготовлення фотополімерних форм складається з таких етапів:

• перфорація на пластині та застосовуваному негативі отворів для штифтового суміщення, які забезпечують просте суміщення — пластини як в експонувальному пристрої, так і в друкарській секції;.

• експонування у пристрої барабанного або плоского типу;

• промивання непроекспонованих елементів за допомогою во­дяного розчину або розчинників;

• сушіння;

• доекспонування вимитої форми для збільшення механічної опірності ДЕф (тільки для пластин Nylocoat L і LA)

Фірма «DuPont» пропонує пластини Сугеї CL2 і CL4 для виго­товлення форм при застосуванні дисперсійних та УФ лаків.

З усіх рельєфних форм можна виготовити тираж понад 1 млн полакованих відбитків.

Фотополімерна лакувальна форма повинна:

• мати чіткі краї;

• забезпечувати можливість відтворення навіть дрібних елементів;

• мати здатність доброї передачі лаку;

• бути тиражостійкою;

• бути відпірною на відкладання лаку;

• дозволяти миття за допомогою води (для дисперсійних лаків);

• бути стійкою до змивальних розчинів.

У машинах фірми «Heidelberg» лакувальну форму можна легко закріпити на ФЦ за допомогою планок. Задня планка є розрізаною. Це дає змогу швидко сумістити відбиток лаку при роздачі папе­ру. У цих машинах за допомогою системи керування фарбою і суміщення СРС-1-04 можна на відстані керувати бічним і цент­ральним (поздовжнім) регістрами. Відповідні двигуни при лаку­вальному циліндрі забезпечують бічне та поздовжнє пересування до ± 2 мм.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.