ФАРБОВІ АПАРАТИ З АНІЛОКСОВИМИ ВАЛИКАМИ

Останнім часом ведуться інтенсивні дослідження можливості використання для офсетних машин ФА з АВ, які застосовуються в машинах флексографічного друку.

Анілоксовий ФА складається з небагатьох частин і не має регу­лювальних гвинтів. Тому анілоксові ФА називають укороченими. На рис. 2.15, а зображено схему укороченого ФА офсетних машин, розроблену фірмою «Solna», а на рис. 2.15, б — схему укороченого ФА фірми «Albeit Frankenthal». У цих схемах використовується спо­сіб нанесення фарби на АВ дукторним валиком, надлишок її зні­мається ракелем. З АВ фарба переноситься на ДФ за допомогою двох (див. рис. 2.15, а) або одного (див. 2.15, б) НВ. В інших випад­ках відношення діаметрів НВ і ФЦ дорівнює 1:1.

6

A

подпись: aРис 2.15. Схеми укорочених ФА машин ОПД фірм «Solna» (а) та «Albert Frankenthal» (б): 1 — офсетний циліндр (011); 2 — розкочувальний циліндр ЗА; З — шпховий валик; 4 — дуггоряий валик ЗА;

5 — резервуар зі ЗР; 6 — ракель; 7 — АВ; 8 — ФС, 9 — дупорний валик; 10, 12 — НВ; II — ФЦ

В анілоксовому ФА основними елементами є ракель і камера, в якій він міститься. Камера виконує кілька функцій, зокрема на­повнення комірок анілоксового растрового валика фарбою і зні­мання її надлишка ракелем. Фарбовий шар розгалркується спочат­ку між растровим і накочувальним валиками, а потім між НВ і ДФ. У цей момент визначається якість майбутніх відбитків. Досліджен­ня, виконані на основі офсетної машини.«Albert Апііох», показали, що якість друку на машинах з анілоксовим ФА не гірша, ніж на звичайних офсетних машинах.

Серед переваг анілоксового офсетного друку слід зазначити

Такі:

• відсутність шаблонування фарби завдяки тому, що діаметри НВ і ФЦ одинакові;

• нечаста поява фарбового туману — фарбовий шар розриваєть­ся тільки два рази;

• зменшення розтискування растрових елементів — зменшують­ся тангенціальні напруження, зумовлені розривами фарбового шару;

• можливість стандартизації друкарського процесу та забезпе­чення рівномірної якості друку;

• коливання оптичної густини в межах 0,05 од. при оптичній густині плашки, що дорівнює 1;

• незначні відходи паперу (10…15 відбитків) — не потрібне на­лагодження ФА, увага друкаря концентрується, головним чином, на суміщенні;

• немає необхідності в складній механіці, електроніці, які за­безпечують у звичайних ФА роботу фарбових гвинтів, налагоджен­ня апарата за даними сканування ДФ тощо;

• зменшення в конструкції машини з анілоксовим ФА кількості валиків і циліндрів, що обертаються,— це дає змогу збільшити швидкість роботи устаткування.

Проте ФА офсетних машин, побудованих за анілоксовою схе­мою, створюють і деякі проблеми. Незважаючи на те, що анілоксо — вий ФА є конструктивно простішим від традиційного, ЗА складні­ший. Тому одним з основних напрямів досліджень е оптимізація конструкції ЗА.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.